CA

Pla Territorial Insular de Mallorca

PTIM - desembre de 2004

Aprovat pel Ple de 13/12/2004, BOIB 188 ext de 31/12/2004.

Documentació escrita

Cartografia

Modificació núm. 1 - juny de 2010

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 3 de juny de 2010 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Pla Territorial de Mallorca (boib 90 de 15 de juny de 2010), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.

Documentació escrita

Cartografia

Modificació núm. 2 - gener de 2011

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de gener de 2011 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la modificació núm. 2 del Pla Territorial Insular de Mallorca (boib 18 ext. de 4 de febrer de 2011), per tant el seu contingut queda incorporat a l’ordenació territorial vigent per a l’illa de Mallorca.

Documentació escrita

Cartografia

Normes d'ordenació del PTIM. Text consolidat - febrer 2011

Aquest text consolidat a febrer de 2011 reuneix les disposicions aprovades per acord del Ple del Consell Insular de Mallorca el 13 de desembre de 2004 – BOIB núm. 188 Ext. de 31-12-2004, actualitzades d’acord amb la modificació número 1 aprovada el 3 de juny de 2010 – BOIB núm. 90 de 15-06-2010; i amb la modificació número 2 aprovada el 13 de gener de 2011 – BOIB núm. 18 Ext. de 4-02-2011.

Documentació escrita

Modificació núm.1 i núm.2 - Correcció d'errades

Acord del Ple del Consell insular de Mallorca, mitjançant el qual es procedeix a la correcció d’errada material, de fet o aritmètica comesa en les aprovacions definitives i en la publicació de la modificació número 1 i de la modificació número 2 del Pla territorial insular de Mallorca.

Documentació escrita

Instrucció tècnica IT-PTIM-01/2017

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 9 de febrer de 2017 va adoptar l'acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-01/2017 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 23 de 23 de febrer de 2017).

Documentació escrita

Cartografia

Instrucció tècnica IT-PTIM-02/2017

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 13 de juliol de 2017 va adoptar l'Acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-02/2017 del Pla Territorial Insular de Mallorca (BOIB núm. 95, de 3 d'agost de 2017).

Documentació escrita

Revisió parcial del PTIM (en tramitació)

Avaluació ambiental estratègica

Participació ciutadana

Instrucció tècnica IT-PTIM-03/2021

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 14 de d'octubre de 2021 va adoptar l'Acord d'aprovar definitivament la instrucció tècnica IT-PTIM-03/2021 del Pla Territorial Insular de Mallorca, relativa a una execució de sentència i na Ordre Ministerial en matèria de DPMT al terme municipal de Ses Salines (BOIB núm. 146, de 26 d'octubre de 2021).

Documentació escrita

Cartografia

Modificació núm. 3 - aprovació inicial desembre 2021

El Ple del Consell de Mallorca en sessió duta a terme el dia 29 de desembre de 2021 va adoptar l'acord d'aprovar inicialment la Modificació núm. 3 del Pla territorial de Mallorca (BOIB Núm. 180 de 30-12-2021).

Així mateix, s'informa de que el Ple en la mateixa sessió va acordar un règim de suspensió del planejament i de l'atorgament de les llicències i/o autoritzacions que no s'ajustin o contradiguin les determinacions contingudes a la Modificació. Aquest règim serà d'aplicació fins a l'aprovació definitiva de la Modificació del Pla territorial insular o, si escau, per un període màxim de dos anys comptadors des de l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) de l'acord d'aprovació inicial.

A partir de la data esmentada s'obri un tràmit d'exposició pública de tota la documentació del projecte de Modificació del PTM per a que les persones i entitats puguin formular les al·legacions escaients dins un període de 45 dies hàbils (fins dia 10 de març de 2022).

Document I. Memòria

Document II. Normes d'ordenació

Document III. Cartografia

Document IV. Annexos

Document V. Avaluació ambiental estratègica